A Szolgáltató

A szolgáltató neve: D-Credit Kft.
A szolgáltató székhelye: 1056 Budapest, Belgrád rkp. 26. III. 6/a.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@fraktalrajz.hu
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 01 09 722009
A szolgáltató adószáma: 13169251-2-41

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A szolgáltatás igénybe vevője, az igénybevétel feltételei

A szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: Megrendelő) minden olyan, 16 év feletti természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki számára a Szolgáltató által jelen szerződés keretében az információs társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm.rendelet”) alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt.

A szolgáltatás igénybe vétele a Megrendelő részéről történő regisztrációval lehetséges. A Megrendelő a regisztrációval, illetve a megrendeléssel tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban ÁSZF) rendelkezéseit.

A szolgáltatás tárgya

A szolgáltatás tárgyát a honlapon aktuálisan található valamennyi tanfolyam, workshop, szolgáltatás és Termék (a továbbiakban: Termék) képezi.

A Termék megrendelését kizárólag elektronikus úton, a www.fraktalrajz.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) lehetséges leadni. A Szolgáltató egyéb módon, így különösen telefonon, faxon, emailen, levélben leadott megrendeléseket nem fogad el.

A megrendelés módja és menete:

A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött.

A Termékek megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:

  • Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév; email cím; mobilszám annak érdekében, hogy szükség esetén a futár egyeztethessen a Megrendelővel)
  • Számlázási adatok: Cégnév; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám);
  • Postázási adatok, amennyiben a postázási cím nem egyezik meg a számlázási címmel: utca, házszám, város, irányítószám.

A Termék megrendelését követően a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelés adatairól.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónál a Termék megrendelésére jelenleg átutalásos fizetés van lehetőség. Megrendelés után díjbekérőt állítunk ki, befizetés után teljesítjük a szolgáltatást, vagy küldjük a Terméket és a számlát.

A szállítás díját a Termékre vonatkozó aktuális ajánlat tartalmazza, melyet Megrendelő a Termék vételárával együtt megfizet. A Termék megvásárlásról szóló ÁFÁ-s számlát Megrendelő elektronikusan vagy a Termék mellé csomagolva kapja kézhez.
Az árak forintban értendők, az Áfát tartalmazzák.

Szolgáltató már most kijelenti, hogy a Termék értékesítéséhez, az adatkezelési és logisztikai feladatok lebonyolításához Harmadik személy/ek (a továbbiakban Partner) közreműködését kívánja igénybe venni.
A közreműködő igénybevételéért, és annak tevékenységéért a Szolgáltató a Megrendelő felé teljes körű felelősséggel tartozik.

A Szolgáltató Partner(ei)ről Megrendelő az Adatvédelmi Szabályzat menüpont alatt tájékozódhat.

A rendeléseket a Szolgáltató a megrendelést követően a Termék vételárának a számláján történő jóváírását követen haladéktalanul továbbítja a Partner felé, aki azt a következő 2 munkanapon belül dolgozza fel és adja át a futárnak.
Erre tekintettel a Termék megrendelőhöz történő megérkezésének várható határideje a megrendeléstől számított 2-3 munkanap. Ezen határidő általános szabályként értelmezendő, egyedi esetben a szállítás ennél hosszabb is lehet, de semmiképpen nem haladhatja meg a 14 naptári napot.

Megrendelő a regisztrációkor megadott adatait a kiszállítás megkezdését megelőzően bármikor módosíthatja.

A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan az iktatási számon hozzáférhető, visszakereshető. Ezen szerződés nyelve a magyar és Magyarország vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályai irányadóak rá.

A megvásárolni kívánt Termék főbb jellemzőit a honlap tartalmazza. A honlap és a Termék téves értelmezéséből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató a tőle telhető legnagyobb gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért – különös tekintettel a vételárra vonatkozó, nagyságrendjéből vagy összegszerűségéből nyilvánvalóan téves információért – a Szolgáltató felelősséget nem vállal, illetve ilyen információra hivatkozni nem lehet. Amennyiben a Termék vételára valamilyen egyedi akció miatt alacsony, azt a Szolgáltató a Weblapon az akcióra való pontos hivatkozással külön közli, az akció pontos tartalmának és összegének megjelölésével.

A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt Terméket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Amennyiben a megrendelt Termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld a Megrendelő részére.

Szállítás, logisztika, ügyfélszolgálat

A Szolgáltató a Termékkel kapcsolatos teljes logisztikai tevékenységet saját maga valósítja meg.

A szolgáltató neve: D-Credit Kft.
A szolgáltató székhelye: 1056 Budapest, Belgrád rkp. 26. III. 6/a.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@fraktalrajz.hu
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 01 09 722009
A szolgáltató adószáma: 13169251-2-41

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A Termék megrendelését és a vásárlás visszaigazolását követően a kapcsolattartást a Szolgáltató végzi, ennek keretében gondoskodik a szállítás megszervezéséről, és a Megrendelővel való kapcsolattartásról.

Az ügyfélszolgálatot a Szolgáltató üzemelteti, mely kiterjed a reklamációk kezelésére, és a Megrendelővel történő mindennemű kapcsolattartásra.

Az ügyfélszolgálat elérhetőségei az alábbiak:

Telefon: +36 704194328
Email: info@fraktalrajz.hu

Az ügyfélszolgálat kizárólag elektronikus úton érhető el. Telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon, munkaidőben, 8-16 h között érhető el. Az email üzenetek feldolgozási ideje 24 óra, mely a válaszüzenet Megrendelő részére történő eljuttatását jelenti, a tényleges ügyintézési idő ennél hosszabb lehet.

Elállás

Megrendelő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (Termék átvételétől) számított 15-30 napon belül. Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozata útján, illetőleg a Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. Megrendelő elállási jogát a megrendelés visszaigazolásának (szerződés megkötésének napja) és a Termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni.

Szolgáltató köteles Megrendelő elállását követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Elállás esetén a vásárlót kizárólag a Termék visszaküldésének költsége terheli. A Termék vételárát csak akkor áll Szolgáltató módjában visszatéríteni, ha a Megrendelő a Terméket sérülésmentesen visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy azt az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe. Szolgáltató elállás esetén a visszatérítendő összeget az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazva rendezi, kivéve, ha Megrendelő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Megrendelőt a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igény címén kicserélés illeti meg.

Ha a Megrendelő a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Megrendelő köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben Megrendelő igazolja, hogy a Terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető (jogvesztő határidő).

Felelősség

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon vagy a megrendelését leadja.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Megrendelő számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a szolgáltatások, a Weboldal használata, illetve elektronikus levelezés során keletkezett. Előbbiek alapján a Megrendelő köteles a Weboldalon található dokumentumok, információk letöltését megelőzően gondoskodni a megfelelő vírusvédelemről.

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:
Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.
levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

Felek a Békéltető Testület igénybevétele hiányában jogosultak a polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezései szerinti általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság
előtt jogaikat, követeléseiket és a vitás kérdéseket érvényesíteni.

A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseire, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók.

Szolgáltató jogosult arra, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat egyoldalúan módosítsa. A módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF a közzétételkor lép hatályba.

Szolgáltató az ÁSZF szövegét weboldalon letölthető formában teszi közzé.